تدوین نیم‌رخ شایستگی مشاغل استراتژیک به منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مسئله اصلی این پژوهش تمرکز برنامه‌های توسعه شایستگی‌های منابع انسانی سازمان بر مشاغلی است که بیشترین تأثیر در تحقق استراتژی‌های سازمان دارند. بدین منظور نخست اقدام به شناسایی مشاغل استراتژیک شرکت صنعتی دوده فام و در قدم دوم تدوین پروفایل شایستگی هر یک از این مشاغل است تا بر اساس این شایستگی سؤال‌های اصلی این پژوهش عبارت‌اند از : مشاغل استراتژیک شرکت صنعتی دوده فام کدم‌اند ؟ پروفایل (نیم‌رخ) شایستگی این مشاغل کدام است ؟ برای پاسخ به سؤال اول از آزمون مقایسه زوجی و فن AHP جهت رتبه‌بندی استفاده شده است و برای پاسخ به سؤال دوم از مصاحبه و مطالعه کتابخانه‌ای و با استراتژی تحلیل تم استفاده‌ شده و در نهایت برای اعتبار یابی یافته‌ها آزمون علامت بکار گرفته شده است. تحقیق به صورت مطالعه موردی در شرکت صنعتی دوده فام انجام گرفت و جامعه آماری آن متخصصان و صاحب‌نظران و مدیران عالی شرکت است. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده است. در نهایت 8 شغل به‌عنوان مشاغل کلیدی شناسایی و پروفایل هر یک از مشاغل طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


اکرمی، محمود و رجب‌زاده، سمیه . (1390) ." توسعه مؤلفه‌های مقیاس سنجش شایستگی مدیران" . فرایند مدیریت و توسعه. شماره 77 صص 69-49
آذر، عادل. مؤمنی، منصور (1383)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تحلیل مدیریت؛ تهران، سمت.
بختی، میلاد (1391) ؛ شناسایی مدلی جهت معرفی ویژگی‌های مشاغل استراتژیک در راستای ایجاد آمادگی استراتژیک در سرمایه انسانی: مورد کاوی شرکت طراحی و مهندسی نفت؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی؛ دانشکده مدیریت
دانایی‌فرد، حسن، سید مهدی الوانی، و عادل آذر. 1388. روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
رهنما، فریدون، و ابراهیم شیخ، اثربخشی کانون‌های ارزیابی مدیران (با مطالعه موردی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، مجموعه مقالات همایش تخصصی ارزیابی و توسعه مدیران، تیرماه 1386
زارع میرک آباد، علی (1389)؛ بررسی رابطه همراستایی استراتژیک  فناوری اطلاعات و بازاریابی با عملکرد کسب و کار؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
زکلیلی، محمدعلی، مبانی تدوین شایستگی‌های مدیران، مجموعه مقالات همایش تخصصی ارزیابی و توسعه مدیران، تیرماه 1386
سکاران، اوما (1385) روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه دکتر صائبی و دکتر محمود شیرازی، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
قرائی پور، رضا (1382) . "رویکرد شایستگی در منابع انسانی". صنعت خودرو
قلی­پور، آرین (1390)."مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها و کابردها)". تهران: انتشارات سمت.
یوسفی، احمد و عرفانی، مریم (1388) . "نقش شایستگی‌های سرپرستی در توسعه سرمایه‌های انسانی"، مهندسی خودرو و صنایع وابسته. 8، 69-63
Beker, Brian E., and Mark. A. Huselid (2006), “Strategic human resource management: Where do we go from here?”, Journal of Management, Vol. 32, No. 6, pp: 898-928.
Beker, Brian E., and Mark. A. Huselid (2011), “Bridging Micro and Macro Domains: Workforce Differentiation and Strategic Human Resource Management”, Journal of Management, Vol. 37, No. 2, pp: 421-428.
Boyatzis, R. E. (2008) “ Competencies in the 21st century “ Journal of Management Development. Vol 27, No.1, pp 5-12
Boyatzis, R.E,(1982), The competent manager: amodel for effective performance, New yourk: John Wiley & sons.
Cochram G.(2009), developing a competency model for a 21st century extension organization,unpublished doctoral desertation, Ohio state university.
Dubois, D. D., Rothwell, W. J., Stern, D. J. &Kemp,L. K. (2004). “ Competency based Human Resource Management “ Palo Alto, CA : David Black Publishing
Huselid, Mark A., Richard. W. Beatty, and Brian. E. Beker (2005), “A player or A position? The strategic logic of workforce management”, Harvard Business Review (December).  
Kaplan, Robert S., and David. P. Norton (2004a), “The strategy map: guide to aligning intangible assets”, Strategy & Leadership, Vol. 32, No. 5, pp: 10-17.
Kaplan, Robert S., and David. P. Norton (2004b), “Measuring the strategic readiness of intangible assets”, Harvard Business Review (February).
Kaplan, Robert S., and David. P. Norton (2004c), “Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes”, Boston: Harvard Business Press
Kaplan, Robert S., and David. P. Norton(2003),“ Strategic job families “,Harvard Business School Publishing , Balanced Scorecard Report , Vol 5,No.6pp 1-5
Rothwell,William J, “Effective succession planning”,(2010)
Taher,Samer (2007). “ Competency based Human Resource Management Program “. MEIRC Consultant and Training Company.