نقش سرمایه فکری در رضایت و نگهداشت کارکنان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان. سمنان، ایران.

2 آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.

چکیده

در عصر دانایی‌محوری، مزیت رقابتی سازمان‌ها بر پایة دارایی‌های نامشهود استوار است. آن‌چه امروزه سازمان‌ها را رقابت‌پذیر می‌کند، مدیریت اثربخش دانش و دیگر دارایی‌های ناملموس، مانند سرمایه‌های فکری آن‌هاست. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی نقش سرمایه‌های فکری در ارتقای اثربخشی سیستم مدیریت دانش در سازمان پرداخته است. بدین منظور، تأثیر سه جنبة اصلی سرمایة فکری (سرمایه‌های انسانی، ساختاری و مشتری) بر نگرش شغلی کارکنان در قالب رضایت و نگهداشت کارکنان بررسی شد .جامعة آماری پژوهش واحدهای مختلف دانشگاه آزاد واقع در استان تهران بوده و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده است. در بررسی روایی ابتدا هر پرسش‌نامه به تایید صاحب‌نظران و اساتید رسید، سپس از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و شاخص KMO استفاده شد. پایایی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تایید قرار گرفته است. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم‌افزار اسمارت پی. ال. اس نشان داد که سرمایه فکری بر رضایت و نگهداشت کارکنان تاثیر مثبت دارد .

کلیدواژه‌ها


احمدیان، مجید (1392). بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی: مورد مطالعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجله اقتصادی، شماره‌های 11 و 12، بهمن و اسفند 1392، صص: 130-110.
عالم تبریز، اکبر؛ حاجی‌بابایی، علی؛ رجبی‌فرد، ایمان(1388). سرمایه فکری، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
عباسی، ابراهیم؛ صدقی، امان‌گلدی(1389). بررسی تاثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس تهران، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 60، صص: 75-57.
فروغی، همکاران(1386). رضایت شغلی و عومل موثر بر آن از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. آموزش در علوم پزشکی، شماره 7.
مجتهدزاده ویدا(1382). نقش حسابداری مدیریت در انعکاس سرمایه فکری. مجله حسابدار، شماره 152، ص: 7-9.
نیکوکار غلام‌حسین؛ عسگری، ناصر، غلامی، مهرداد؛ رحیمی، احسان (1393). نقش سرمایه‌های فکری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش، مدیریت دولیت 3(6)، صص: 418-401.
Bohn, R. E. (1994); “Measuring and Managing Technological Knowledge”; Sloan Management Review, pp. 61–73.
Bontis, N. (1996). There is a price on your head: managing intellectual capital strategically. Business Quarterly Summer, 60, 40-78.
Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital. International journal of management reviews, 3(1), 41-60.
Bontis,N. (1999) Managing organizational Knowledge by diagnosing intellectual capital:framing and advancing the state of the field, International Journal of technology Management, Vol.18 No.5/6, pp.433-62.
Brooking, A. (1996). Intellectual capital. International Thompson Business Press, London.
Cataldo, P., van Assen,J.,D’Alessandro,A. . (2000). How to win the telecom talent war: Companies can retain a best-in-class workforce in a highly competitive labour market using a knowledge-based approach that emphasises continuous learning. . America’s Network, 104( .)11
Chen, J., Zhu, Z. & Xie, H.Y. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital, 5(1): 195-212.
Chen, J., Zhu. Z. and Xie, H.Y. (2004) Measuring intellectual capital: a new model and empirical Study". Journal of Intellectual Capital, Vol.5, No.1, pp.195-212.
Coetzee, M., & Roythorne-Jacobs, H. (2007). Career counselling and guidance in the workplace: A manual for career practitioners.: Cape Town: Juta.
D.H. McKnight, B. Phillips, B.C. Hardgrave, Which reduces IT turnover intention the most: workplace characteristics or job characteristics? Information and Management 46 (2), 2009, pp. 167–174.
Diez, J.M., Ochoa M.L., Prieto, M.B., & Santidrian A, (2010), "Intellectual capital and value creation in Spanish firms", Journal of Intellectual Capital, Vol. 11, No. 3, pp: 348-367.
Dockel , Andreas. (2003). [The Effect of Retention Factors on Organization Commitment : an Investigation of High Technology Employees.
Dubie, D. (2000). Should you stay or should you go? Network World, 17( .)20.
Fornell, C.(2000); “Customer Asset Management, Capital Efficiency, and Shareholder Value”; in Proceedings of the Performance Measurement, Past, Present and Future Conference; Cambridge University, UK, July 20, http://www.cranfield.ac.uk/som/cbp/ claeskeynote.htm.
Fornell, C., & Larcker, D.(1981). Evaluating structural equation models with unobservable and measuring error. Journal of High Technology Management Reasearch. 39-50.
Ghorbani M, Mofaredi B, Bashiriyan S (2012), "Study of the relationship between intellectual capital management and organizational innovation in the banks", African Journal of Business Management, Vol.6, No. 15,pp:5208-5217.
Hausknecht, J.P ,Rodda,J.M,Howard,H.M. (2008). Targeted Employee Retention: Performance-Based and Job-Related Differences in Reported Reasons for Staying. Human Resource Management .
Hensler, J., Ringle, C., & Sinkovics, R. (2009). The use of patial least square based multi group analysis: in. advance in international marketing 20.Nunnaly, J., & Bernsten, I.(1994). Psychometric theory. New york: Mc Graw Hill.
Hulland, j(1999). Use of partial least squres in stratgic management research: a review of four recent studies. stratgic management journal. 195-20.
J.A. Thompson, Proactive personality and job performance: a social capital perspective, Journal of Applied Psychology 90 (5), 2005, pp. 1011–1017.
Kong, E. (2007); “The Strategic Importance of Intellectual Capital in the Non-profit Sector”; Journal of Intellectual Capital, Vol. 8, No. 4, pp. 721-731.
L. Zhang, J. Liu, R. Loi, V.P. Lau, H.-Y. Ngo, Social capital and career outcomes: a study of Chinese employees, The International Journal of Human Resource Management 21 (8), 2010, pp. 1323–1330.
Lee, K.C. et al. (2005); “KMPI: Measuring Knowledge Management Performance”; Information and Management, Vol. 42, No. 3, pp. 469– 482.
M. Longo, M. Mariani, M. Mura, The effect of intellectual capital attributes on organizational performance. The case of the Bologna opera house, Knowledge Management Research and Practice 7 (4), 2009, pp. 365–376.
Molas-Gallart, J. (2005); “Defining, Measuring and Funding the Third Mission: A Debate on the Future of the University”; Coneixement I Societat, Vol. 7, pp. 6-27.
Nunnaly, J.C. و Bernsten(1994). I.H. Psychometric theory. New york : Mc Graw Hill.
Rappaport, A., Bancroft, E., & Okum, L. (2003). The aging workforce raises new talent management issues for employers. The aging workforce raises new talent management issues for employers .
Rivard, S., and Huff, S. l. (1988). Factors of success fro end user computing. Communication of the ACM, 31950, 552-570.
Roos, G. & Roos, J. (1997). Measuring your Company’s Intellectual Performance, Long Range, Planning, 30(3): 413-426.
S.-C. Kang, S.A. Snell, Intellectual capital architectures and ambidextrous learning: a framework for human resource management, Journal of Management Studies 46 (1), 2009, pp. 65–92.
Schein, E. H. (1887). Individuals and Careers. In J. W. Lorsch (Ed.), Handbook of Organizational Behavior.: New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Spector, P.E. (1987). Job Satisfaction, Thous and Oaks: CA: Sage publications, Inc.
Stewart T. Intellectual Capital: The New Wealth of Organization. Currency Doubleday 1997; New York.
Vinzi, V., Trinchera, L., & Amato, S(2010) PLS path modeling: from foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
W.A. Schiemann, People equity: a new paradigm for measuring and managing human capital, Human Resource Planning 29, 2006, pp. 34–44.