تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی موانع آموزشی اجرای یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار، مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

با توسعه فن‌آوری و افزایش نقش آن در علوم دیگر، حوزه آموزش و یادگیری نیز از این موضوع تأثیر پذیرفته‌اند و مفهومی به نام یادگیری الکترونیک پدید آمده است. هم‌چنین با توجه به اهمیت آموزش در حوزه مدیریت منابع انسانی و توسعه مهارت‌های منابع انسانی سازمان، لزوم به کارگیری یادگیری الکترونیک در سازمان‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. در این تحقیق به بررسی دلایل مرتبط با منابع انسانی و ماهیت آموزش که مانع اجرای این طرح در سازمان‌ها می‌شوند پرداخته می‌شود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیق‌های توصیفی است. ابزار گردآوری تحقیق پرسش‌نامه‌ای با مقیاس طیف لیکرت است که میان کارکنان 12 سازمان دولتی شهرستان سمنان توزیع شده است. روایی و پایایی این ابزار به ترتیب توسط نظر خبرگان و آلفای کرونباخ تأیید شده است. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم تجزیه و تحلیل شدند. در نهایت اهمیت موانع به ترتیب بار عاملی که کسب کرده‌اند مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


Ali, G.E., Magalhaes, R. (2008). Barriers to implementing e-learning: a Kuwaiti case study. International Journal of Training and Development, 12, 1
Childs, S., Blenkinsopp, E., Hall, A., & Walton, G. (2005). Effective e-learning for health professionals and students—barriers and their solutions. A systematic review of the literature—findings from the HeXL project. Health Information and Libraries Journal, 22, 2
David, O., Salleh, M., & Iahad, N. (2012). The Impact of E-learning in Workplace: Focus on Organizations and Healthcare Environment. International Arab Journal of e-Technology, 2, 4
Delice,M. (2009). BARRIERS TO DISTANCE LEARNING AND SOLUTIONS: THE CASE OF TURKISH NATIONAL POLICE. Turkish Journal of Police Studies,12, 4
Fichten, C. S., Ferraro, V., Asuncion, J. V., Chwojka, C., Barile, M., Nguyen, M.N.,…Wolforth, J. (2009). Disabilities and e-Learning Problems and Solutions: An Exploratory Study. Educational Technology & Society, 12, 4, 241–256
Githens, R.P. (2007). Older adults and e-learning: opportunities and barriers. The Quarterly Review of Distance Education, 8, 4
Gbadeyan, R.A., Akinyosoye-Gbonda, O.O. (2011). Barriers to Effective Implementing Mba E-learning Programme: a Survey. Journal of Applied Sciences Research, 7, 3
Kathawala, Y., Wilgen, A. (2004). E-learning: evaluation from an organizational perspective. Training & Management Development Methods, 18, Doi: 10.1108/09513500410551182
Lara, J.A., Lizcano, D., Martinez, M.A., Pazos, J., & Riera, T. (2014). A system for knowledge discovery in e-learning environments within the European Higher Education Area – Application to student data from Open University of Madrid, UDIMA. Computers & Education, 72, 23-36.
Lioyd, S.A., Byrne, M.M., & McCoy, T.S. (2012). Faculty-Perceived Barriers of Online Education. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 8, 1
Marakovic, M.R. (2010). Advantages and disadvantages of e-learning in comparison to traditional forms of leraning. Annals of the University of Petroşani, Economics, 10 (2), 289-298.
Mirza, A.A., Al-Abdulkareem, M. (2011). Models of e-learning adopted in the Middle East. Applied Computing and Informatics, 9
Muilenburg, L.Y., Berge, Z.L. (2005). Student Barriers to Online Learning: A factor analytic study. Distance Education, 26, 1
Panda, S., Mishra, S. (2007). E-Learning in a Mega Open University: Faculty attitude, barriers and motivators. Educational Media International, 44, 4
Sambrook, S. (2002). E-learning in small organisations. Education + Training, 45, 8-9
Zolghadri, S., Mallahi, K. (2013). A Study on Barriers of E-learning from Viewpoint of University Staff and Students; Iranian Case Study, Islamic Azad University’s Branches, Region I (Fars). Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 6, 10.