الگوی موانع کارآفرینی سازمانی در یک مرکز صنعتی دفاعی با استفاده از مدل سه‌شاخگی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور.

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری. تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران.

چکیده

توسعه کارآفرینی سازمانی در محیط­های پویا و رقابتی امروز به وجود زیرساخت­های مناسب نیاز دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در یکی از مراکز صنعتی نظامی بر اساس مدل سه شاخگی (ساختاری، رفتاری و زمینه­ای) پرداخته است.  این تحقیق بر مبنای دستاوردها از نوع کاربردی بوده و بر مبنای اهداف از نوع تحقیق توصیفی-پیمایشی  می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان یک مرکز صنعتی دفاعی است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 195نفر از آن‌ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده­اند. ابزار جمع­آوری داده‌ها پرسشنامه­ای محقق ساخته بوده و برای تحلیل داده‌ها نیز از آزمون­های تی تک نمونه‌ای و فریدمن استفاده شده است. در سازمان صنعتی نظامی مورد بررسی موانع رفتاری کارآفرینانه وجود ندارد، اما برخی موانع ساختاری و زمینه­ای کارآفرینی وجود دارد. موانع رفتاری کارآفرینی در میان افراد دارای سطح تحصیلات بالاتر کمتر است. افزون بر این افراد دارای آشنایی بیشتر با مباحث کارآفرینی از ویژگی­های رفتاری کارآفرینی بالاتری برخوردار بودند. بهسازی وضعیت موجود زیرساخت­های نگرشی، رفتاری، فرهنگی، قانونی و ارتباطات می­تواند به توسعه کارآفرینی سازمانی مساعدت کند. در این میان پرداختن به عواملی که در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و اولویت بیشتری دارند تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها