بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی سازمانی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان. سمنان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان. سمنان، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه سمنان. سمنان، ایران

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی سازمانی با میانجی‌گری هویت سازمانی در مراکز رشد دانشگاهی تهران به اجرا در آمد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این مطالعه مدیران و کارکنان مراکز رشد شهر تهران در پنج دانشگاه (تهران، شهید بهشتی، شریف، تربیت مدرس و علم و صنعت) می‌باشد. برای سنجش متغیرهای پژوهش سه پرسشنامه با طیف 5 گزینه‌ای لیکرت استفاده شده که این پرسشنامه‌ها میان مدیران و کارکنان مراکز رشد توزیع شد و 153 نفر پاسخگو بوده‌اند. روایی محتوایی هر سه پرسشنامه توسط تعدادی از صاحب‌نظران و متخصصین مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه پرسشنامه‌ها هم با استفاده تحلیل عامل تأییدی صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هویت سازمانی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی سازمانی را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها