نقش میانجی رضایت شغلی در تاثیر سلامت سازمانی بر تعهد سازمانی مدیران میانی ناجا.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران. تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران. تهران، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی تاثیر سلامت سازمانی بر ابعاد تعهد سازمانی(تعهد استمراری، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری) توسط متغیر میانجی رضایت شغلی می‌باشد. لذا برای سنجش تاثیر سلامت سازمانی بر رضایت شغلی و ابعاد تعهد سازمانی از ابزار پرسشنامه برای جمع­آوری داده­ها در میان 130 نفر از مدیران میانی کارکنان پلیس ناجا استفاده شد. برای سنجش میزان پایایی ابزار گردآوری داده­ها ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد که حداقل مقدار آن برای متغیرهای مختلف 703/0 می­باشد که از حد مطلوبی برخوردار است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده­ها از معادلات ساختاری، و نرم­افزارهایSPSS16 و AMOS20 استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد سلامت سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مستقیم دارد، همچنین با میانجیگری رضایت شغلی بر ابعاد تعهد سازمانی تأثیر دارد. سلامت سازمانی بر تعهد استمراری تأثیر معناداری ندارد. بنابراین رضایت شغلی در رابطه سلامت سازمانی با تعهد عاطفی و هنجاری نقش میانجی را ایفا می­کند که این نقش در مورد رابطه سلامت سازمانی با تعهد عاطفی قوی­تر است. اما رضایت شغلی در رابطه سلامت سازمانی و تعهد استمراری اثر میانجیگری ندارد.

کلیدواژه‌ها


دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17
شماره 17 پاییز 94
آذر 1394
صفحه 41-60
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1394
  • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1394