تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره‌وری نیروی انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. تهران، ایران.

چکیده

بی تردید بهبود بهره وری و حذف و یا خنثی کردن موانع آن از اهداف مهم هر سازمان قلمداد می‌شود. بررسی این عوامل (تسهیل کننده‌ها و یا موانع بهره وری) می‌تواند به سازمان‌ها در تحقق این هدف کمک کند. تلاش پژوهش حاضر، بررسی رابطه­ی بین ابعاد تقدیرگرایی با بهره­وری نیروی انسانی می­باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی – پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین ابعاد تقدیرگرایی و بهره­وری نیروی انسانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، هر چه باور افراد در شکست­ها و موفقیت­هایشان به تقدیر و سرنوشت زیاد باشد، تلاش کمتری برای دست‌یابی به موفقیت انجام می‌دهند و بدین ترتیب نمی­توان انتظار داشت بهره‌وری افراد ارتقا یابد.

کلیدواژه‌ها