نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معارف اسلامی- گرایش اخلاق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشکده فارابی، تهران.

چکیده

روند کنونی اقتصاد، نشان گر جایگاه و اهمیت خلاقیت و کارآفرینی در حفظ و بقای سازمان ها است. عاملی
که به تعبیر بسیاری از اندیشمندان، مناسب ترین گزینه برای کاهش فاصله بین کشورهای توسعه یافته و
کمتر توسعه یافته یا سازمان های پیشرو و پیرو است. تحقق کارآفرینی سازمانی توجه بیش از پیش به سبک
مدیریت و رهبری سازمانی را ضروری نموده است. سؤال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه نقش رهبری
تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی چیست؟ آیا سطح بالای مولفه های رهبری تحول آفرین به ارتقای
کارآفرینی سازمانی منتهی می شود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک مرکز آموزشی آجا تشکیل می-
دهند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعیین نمونه پرداخته شد. روش گردآوری داده ها
پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاد شده است. نتایج حاصله، حاکی از وجود
رابطه معنی دار بین همه مولفه های رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی می باشد. در پایان با توجه به
یافته های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها