شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های اخلاق کاری مؤثر بر توسعه تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر به شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه­های اخلاق کاری مؤثر بر توسعه تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری می‌پردازد. بر این اساس، سؤال اساسی مقاله حاضر عبارت است از این‌که مؤلفه‌های اخلاق کاری بر اساس ادبیات موجود کدام هستند و این مؤلفه‌ها چه تأثیری بر توسعه تعهد سازمانی کارکنان دارند. جامعه مورد پژوهش کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری هستند که در آن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است که در آن از ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساخته برای گردآوری داده‌‌ها استفاده شده است. پس از تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر اخلاق کاری کارکنان بر تعهدسازمانی  تأیید گردید. ضریب همبستگی بین این دو متغیر برابر با 775/0 است که بر وجود همبستگی قوی بین اخلاق کاری کارکنان و تعهد سازمانی اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها