تأثیر جبران خدمات کل بر التزام کارکنان با در نظر داشتن قرارداد روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به‌دنبال کشف ماهیت التزام کارکنان و جبران خدمات کل از دیدگاه کارکنان است. به‌عبارت بهتر، در این تحقیق محقق در پی آن است تا ضمن بررسی، بیان و توصیف معنادار مسأله‎ التزام کارکنان، با استفاده از مفهوم قرارداد روانی نشان دهد که چگونه جبران خدمات کل بر دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و بالاخره بر التزام کارکنان تأثیر دارد و اینکه در این کاوش نظام‌مند، شرایط و امکانات لازم را جهت پیاده‌سازی بستر مناسب برای افزایش التزام کارکنان فراهم سازد. به دیگر سخن، این تحقیق، چارچوب‎ نظری مناسبی را برای شکل‌دهی این مفاهیم ارائه می‌دهد و روش‌های نوینی برای درک التزام کارکنان پیشنهاد می‌نماید. این پژوهش ترکیب خاصی از برخی متغیرها را مدنظر قرار می‌دهد و به‌طور هم‌زمان به‌دنبال‎ آن است‎ تا نشان دهد که چگونه هر متغیر بر التزام کارکنان تأثیر دارد و اینکه متعاقباً هر یک از متغیرها بر هم چگونه تأثیر می‌گذارند. تحقیق حاضر با ارائة روابط میان التزام، جبران خدمات کل و نقش قرارداد روانی دانش مفیدی را برای علم مدیریت، به‌ویژه مدیریت رفتارسازمانی فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10
دوره 3 شماره 10 زمستان 1392
بهمن 1392
صفحه 1-20
  • تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1392
  • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1392
  • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1392