بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر تسهیم دانش؛ با تأملی بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه در اثر جهانی‌شدن، نوآوری‌های فناورانه، سازمان‌های دانش‌محور و شکل­گیری فضای رقابتی شدید، تغییرات شتابنده­ای در محیط‌های کسب وکار رخ داده و سازمان‌ها در این محیط نیاز دارند تا یک بازاندیشی نوین در نظام مدیریت دانش داشته باشند. یکی از اقدامات لازم، توجه به پیامدهای تسهیم دانش و عوامل مؤثر بر تسهیم موفقیت‌آمیز دانش در سازمان می‌باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش در پژوهشگاه صنعت نفت می‌باشد. برای حصول به این هدف، پژوهش حاضر ارتباط چند سویه مقوله‌های توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش را در قالب یک مدل علّی بررسی می‌نماید. روش انجام این تحقیق      توصیفی- همبستگی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شد و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد که توانمندسازی بر هر دو مؤلفه رفتار شهروندی و تسهیم دانش اثر مثبت، مستقیم و معناداری دارد و همچنین رفتار شهروندی سازمانی در رابطه بین توانمندسازی و تسهیم دانش، نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها