تحلیل تطبیقی کاربرد چرخه انتقال دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دانش همیشه برای افراد ارزشمند است و فرهنگ‌های قوی و پیشرو در جوامعی به‌وجود می‌آیند که افراد آن به علم‌آموزی و کسب دانش بها می‌دهند و در این راه، تبادل و انتقال دانش بین افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براساس تحقیقات انجام شده، بیشترین بهره‌گیری سازمان‌ها از  مدیریت دانش در بعد فرآیند انتقال دانش انجام می‌شود. اگرچه انتقال دانش در سازمان بسیار مهم است، اما انتقال واقعی دانش همواره به‌عنوان یکی از مسائلی محسوب می‌شود که مدیران با آن سر و کار دارند. آنان مجبورند که چرخه دانش را به‌طور مؤثر کنترل کنند و هم‌چنین از فرآیندهای اجتماعی که به دانش منجر می‌شود، حمایت مؤثرتری به‌عمل آورند. سازمان‌های جدید می‌دانند که قسمت عمده سرمایه علمی آنان به شکل دانش ضمنی در ذهن کارکنان قرار دارد و این‌گونه دانش، نیازمند حمایت بیشتری از سوی سازمان است تا به دانش صریح تبدیل شده و در سطح سازمان ترویج و مبادله گردد. این مقاله به بررسی کاربرد چرخه انتقال دانش در بانک‌های ملی و صادرات شهر یزد می‌پردازد. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای هدف‌مند از بین تعداد 200 نفر از کارکنان جامعه مورد مطالعه گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون تی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیان‌گر این است که در زمینه فرآیند اجتماعی‌سازی و بیرونی‌سازی بین بانک‌های ملی و صادرات شهر یزد تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، اما فرآیند ترکیب و درونی‌سازی در این بانک‌ها متفاوت از یکدیگر است.