بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و بهبود عملکرد آموزش‌دهنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین با بهبود عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز انجام شد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق 148 نفر از کارکنان مدارس راهنمایی پسرانه بود که تعداد 108 نفر از آنها به‌روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای و براساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ رهبری تحول‌آفرین کاری بارنت و همچنین برای سنجش بهبود عملکرد، از نمودار عملکرد سالانه مدارس استفاده شد. جهت تحلیل داده‌‏ها از آزمون اسمیرنوف و کولموگروف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از وجود رابطه‌ای معنادار بین رهبری تحول‌آفرین و بهبود عملکرد است. بر این اساس، مدیران برای بهبود عملکرد معلمان از طریق رهبری تحول‌آفرین، باید برای معلمان الگوی نقش باشند، چشم‌اندازی روشن را برای آنها تدوین نمایند، به‌ آنها کمک کنند مفروضات فعلی را زیر سئوال ببرند و به تک‌تک آنها توجه نمایند. 

کلیدواژه‌ها