نگرشی آسیب‌شناسانه به اجرای استراتژی‌ها در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تدوین استراتژی به‌تنهایی متضمن موفقیت شرکت نخواهد شد و تا زمانی‌که استراتژی‌ها به‌اجرا در نیایند، تأثیر زیادی بر موفقیت و بقای سازمان نخواهند داشت. موفقیت هر سازمان به‌عنوان یک سیستم اجتماعی، بدون شناخت و بررسی محیط عمومی سازمان و انجام به‌موقع اقدامات لازم، میسر نیست. مطمئناً، شناسایی موانع محیط عمومی سازمان، در راستای اجرای استراتژی‌ها، سازمان را در رفع موانع و اجرایی‌شدن استراتژی‌ها، کمک خواهد کرد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی- توصیفی است. تعداد نمونه، شامل 87 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شرکت ایران‌خودرو دیزل است. روش جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه می‌باشد. روایی تحقیق با نظرات خبرگان و کارشناسان موضوع، تأیید شده و با استفاده از روش آلفای کرونباخ،  پایایی 77% محاسبه شده است، که نشان‌دهنده پایایی پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل محیط عمومی، شامل اقتصادی، زیست محیطی، تکنولوژیکی، سیاسی- قانونی، از مهمترین موانع اجرای استراتژی در شرکت ایران‌خودرو دیزل بوده و عامل اجتماعی- فرهنگی به‌عنوان مانع اجرای استراتژی شناخته نشد. بر این اساس، باتوجه به موانع شناخته شده، شرکت ایران‌خودرو دیزل باید زیرساخت‌های اقتصادی مناسب، ارتقاء سطح تکنولوژی به‌کار گرفته شده، آگاه ساختن مسئولان امور سیاسی کشور از اثرات منفی موانع سیاسی در اجرای استراتژی‌ها و تقاضا جهت تغییر سیاست‌ها، ایجاد دید مثبت جامعه نسبت به شرکت و رعایت مسائل زیست‌محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی را فراهم نماید. 

کلیدواژه‌ها