عوامل تعیین کننده تمایل به اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در اقتصاد دانش‌محور کنونی، موفقیت سازمان‌ها بر مدیریت دارائی‌های نامشهود آنها مبتنی است. با توجه به نیاز جدی دستگاه‌های اجرایی کشور برای حفظ و بهره‌مندی از تجارب کارکنان خود، تحقیق حاضر به‌منظور بررسی و شناسایی عوامل تعیین کننده تمایل به اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش در میان کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی (تحلیل رگرسیون) می‌باشد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، تعداد صدوهفت پرسشنامه در ستاد وزارت‌ مذکور توزیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها با استفاده از آزمون همبستگی نشان می‌دهد که بین تمامی متغیرهای مورد بررسی شامل روابط متقابل مورد انتظار، درک از کارآمدی خود، پاداش‌های بیرونی مورد انتظار، جو سازمانی و نگرش نسبت به اشتراک دانش با تمایل به اشتراک دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تمایل به اشتراک دانش و به اشتراک‌گذاری دانش و نیز بین سطح به‌کارگیری فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی و به اشتراک‌گذاری دانش در سطح اطمینان نودونه درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها