بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به شناسایی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان پرداخته است. نوع تحقیق، توصیفی و روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشی (زمینه‌یابی) است و هدف آن کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت ارتباطات و زیرساخت است و از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شده است. پرسش‌نامه تنحقیق بین مدیران ستادی و معاونت­های مجموعه ارتباطات و زیرساخت توزیع شد و روایی پرسش‌نامه از طریق بررسی محتوایی توسط اساتید، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مقدار 0.92 درصد محاسبه شد. در این پژوهش جهت محاسبه شدت یا میزان رابطه معنی‌داری بین مؤلفه‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و جهت رتبه‌بندی مؤلفه‌های تحقیق از آزمون فریدمن استفاده شده است.
یافته‌های تحقیق نشان داد که مؤلفه‌ امنیت بهداشتی و شرایط کاری و توسعه قابلیت‌های انسانی، بیشترین تأثیر را بر میزان تعهد سازمانی کارکنان و همچنین مؤلفه تعادل بین کار و سایر حوزه‌های زندگی و حقوق و مزایا، کمترین تأثیر را بر میزان تعهد سازمانی کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها