تاثیر آموزش مقدماتی رسته‌ای بر توانمندی روانشناختی دانش‌آموختگان رشته مدیریت؛ مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به جایگاه آموزش در بین نیروهای نظامی کشور و نقش آن در توانمند‌سازی روانشناختی کارکنان، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش‌های دوره مقدماتی رسته‌ای بر توانمندی روانشناختی دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه شهید ستاری انجام گردید. این مطالعه به‌صورت تجربی روی 74 نفر از دانشجویان رشته مدیریت ورودی سال 1387 دانشگاه شهید ستاری انجام شد. داده‌ها به‌صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون بر اساس پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا  اقتباس گردید. توانمندسازی روانشناختی بر اساس 5 مولفه شایستگی، موثر بودن، معنی‌دار بودن، اعتماد و خودمختاری اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون مقایسه زوجی (تی استودنت) و با نرم افزار Spss18 تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش‌های دوره مقدماتی رسته‌ای با معناداری قابل قبول بر توانمندسازی روانشناختی دانشجویان تاثیرگذار است و لذا فرضیه اصلی و چهار مورد از فرضیه‌های فرعی مرتبط با مولفه‌های احساس شایستگی، موثر بودن، معنی‌دار بودن شغل و خود مختاری به غیر از مولفه اعتماد تایید شد. در پایان بر اساس یافته‌های تحقیق، پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4
دوره 2 شماره4 تابستان 1391
مرداد 1391
صفحه 19-36
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1391
  • تاریخ بازنگری: 14 خرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1391