بررسی رابطه‌ ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در وزارت کار و امور اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه‌ ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در وزارت کار و امور اجتماعی «قبل از ادغام با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «است. جامعه آماری تحقیق کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی قبل از ادغام با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌باشد که در زمان اجرای تحقیق 663 نفر بودند که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌ای ٢۴٣ نفری انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه‌ای محقق ساخته است. اعتبار آن از نظر اساتید مدیریت، خبرگان و صاحب‌نظران و مدیران و کارشناسان متخصص تایید گردید. داده‌های جمع‌آوری ‌شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ بر اساس نتایج حاصله، ۴فرضیه تأیید و یک فرضیه رد شد. این نتیجه حاکی از وجود رابطه معنادار بین مهارت‌های شخصی، آرمان مشترک، تفکر سیستمی ‌و الگوهای ذهنی کارکنان با اثربخشی آنان است. آزمون فرضیه اصلی تحقیق نیز وجود رابطه بین ویژگی‌های سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در سازمان یاد شده را مورد تأیید قرار داد. در پایان، پیشنهاداتی درباره برنامه‌هایی برای افزایش سطح اثربخشی کارکنان  به‌منظور ترویج مفاهیم سازمان یادگیرنده و تقویت فرهنگ حمایت از آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4
دوره 2 شماره4 تابستان 1391
مرداد 1391
صفحه 59-78
  • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1390
  • تاریخ بازنگری: 15 اردیبهشت 1391
  • تاریخ پذیرش: 04 تیر 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1391