چند‌رسانه‌ای نمودن آموزش خلبانی دانشگاه هوایی شهید ستاری؛ راه‌کارها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فناوری اطلاعات را می‌توان به‌عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد. توسعه روزافزون ابزارهای مبتنی بر این فناوری‌ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی‌های انسان، موجب شده است تا شکل جدیدی از محیط یادگیری خلاق، فعال و فراگیر ایجاد شود.
ضرورت گنجاندن آموزش‌های چندرسانه‌ای در آموزش نظامی مانند سایر نظام‌های آموزشی، بر کسی پوشیده نیست. یادگیری ترکیبی می‌تواند به شیوه‌های گوناگون برای درک بهتر اطلاعات دیداری در کتاب‌های تخصصی از قبیل آلات دقیق پروازی مورد استفاده قرار گیرد. سوال اصلی مقاله حاضر آن است که راه کارها و چالش‌های استفاده از ابزارهای چند‌رسانه‌ای در متون آموزش خلبانی دانشگاه هوایی شهید ستاری کدامند؟ جامعه آماری پژوهش کلیه اساتید دانشکده پرواز دانشگاه هوایی شهید ستاری است. روش گردآوری داده‌ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از لزوم بازنگری در روش کنونی تدریس دانشجویان خلبانی و استفاده از فناوری نوین از جمله چند‌رسانه‌ای‌ها است.

کلیدواژه‌ها