نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی؛ مطالعة موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه­ بین فرهنگ سازمانی و بهره­وری نیروی انسانی می­پردازد. سؤال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه آیا سطح بالای مؤلفه­های فرهنگ سازمانی مورد استفاده در پژوهش حاضر به سطح بالای بهره­وری نیروی انسانی منتهی می­شود. جامعه آماری پژوهش شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران است و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌بندی­شده به تعیین نمونه پرداخته شد. روش گردآوری داده­ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی استفاده شده است. نتایج حاصله، حاکی از وجود رابطه معنی‌دار بین همه    مؤلفه­های فرهنگ سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی است. در پایان با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها