ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد ساوه، ساوه، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت آموزشی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان بانک مسکن استان تهران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، میدانی توصیفی از نوع هـمبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان اداره مرکزی بانک مسکن استان تهران در سال 1395 به تعداد 420 نفر بودند که 200 نفر به‌عنوان نمونه با خطای 5 درصد و بر حسب جدول کرسی مورگان انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون (2003)، پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر و میشرا (1997) و از پرسشنامه عملکرد پاترسون (2001) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون کلموگروف- اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که وضعیت متغیرهای مدیریت دانش، توانمندسازی و عملکرد شغلی در بانک مسکن استان تهران از حد متوسط بالاتر بودند. همچنین بین استـقرار مدیریت دانش با ابعاد تـوانمندسازی و عملکرد شغلی در بانک مـسکن استان تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها