دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 29، آذر 1397، صفحه 1-174 (دوره8 شماره29 پائیز 97) 
شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی

صفحه 23-44

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ فرانک خدایاری؛ لیلا ورمزیا