شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحدتهران شرق

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

موفقیت سازمان‌ها در مواجهه با تغییرات پویا و غیرقابل پیش‌بینی محیطی، دغدغه اغلب سازمان‌ها و مراکز علمی در دهه‌های اخیر می‌باشد. در بین پیشنهادهای مختلف برای مواجهه با این تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و نامطمئن، راه‌حل‌هایی ارائه شده که مهم‌ترین آنها برخورداری از سازمان چابک در سازمان و چابک‌سازی سازمانی است. در این راستا این تحقیق با هدف شناسایی اولویت‌بندی موانع و مشکلات چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. روش این تحقیق از حیث جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان ستادی تامین اجتماعی است که در آن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر 291 نفر تعیین شد. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع پرسشنامه مقایسات زوجی است. یافته ها بیانگر آن است که سرعت در رتبه اول و سایر عوامل از جمله پاسخگویی، انعطاف‌پذیری و شایستگی به ترتیب در رتبه‌های بعدی جای می‌گیرند. برطرف ساختن ین موانع و مشکلات می‌تواند به ارتقای سطح موفقیت و چابک‌سازی طرح‌های چابک‌سازی سازمان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 29
دوره8 شماره29 پائیز 97
آذر 1397
صفحه 23-44
  • تاریخ دریافت: 28 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1396
  • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1397