دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 21، پاییز 1395، صفحه 1-212 (شماره 21-پاییز 96) 
10. تبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش با رویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نور.

صفحه 191-217

سیده معصومه میرجعفری لشکاجانی؛ فرنوش خسرویان؛ پیمان اخوان؛ مرضیه بابائیان پور