نویسنده = مهرداد صادقی
تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 73-101

10.22034/jhrs.2021.130505

رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ سید رحیم موسویان


فهم تجربۀ سکوت سازمانی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری

دوره 10، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 31-50

10.22034/jhrs.2020.228036.1407

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی