کلیدواژه‌ها = کارکردهای منابع انسانی
طراحی الگوی کارکردهای مدیریت منابع انسانی تاب‌آور در نظام سلامت کشور (نمونه‌پژوهی: دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه 3 کشور)

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 26-50

10.22034/jhrs.2022.364780.1997

طیبه السادات میرمعینی؛ رضا تقوایی؛ کامبیز حمیدی؛ علی اصغری صارم؛ تحفه قبادی لموکی


ارزیابی اثربخشی و چالش های مدیریت منابع انسانی در شهرداری منطقه 4 تهران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 165-186

طیبه عباسی؛ سعید ابریشمی راد؛ نرگس بهادری


بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی در خلق و تسهیم دانش

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 65-84

سعید صحت؛ فرزانه صادقی؛ مصطفی آشنا