کلیدواژه‌ها = صنعت بانکداری
تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 24-50

10.22034/jhrs.2023.177025

شبنم حیدری؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ علیرضا حسن زاده؛ احمدرضا اعتمادی


طراحی و اعتبارسنجی الگوی دلبستگی شغلی کارکنان صنعت بانکداری

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 71-94

10.22034/jhrs.2021.134037

پیمان اکبری؛ حمزه خواستار؛ یوسف وکیلی؛ سلطانعلی شهریاری


ارائه الگوی پیاده‌سازی کانون تفکر در صنعت بانکداری: رویکرد داده‌بنیاد

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 3-21

10.22034/jhrs.2021.266579.1599

مصطفی حسان؛ سیدرضا سیدجوادین؛ مرجان فیاضی؛ میرعلی سید نقوی