دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، فروردین 1403 

مقاله پژوهشی

طراحی ماتریس تبدیل ارزش‌ های سازمانی به مصنوعات فرهنگی با کمک پژوهش علم طراحی

10.22034/jhrs.2024.195961

محبوبه حاج کاظمی؛ محمد ابویی اردکان؛ ندا محمداسماعیلی؛ مجتبی کیانی


الگویی برای نفوذ مدیران ارشد در اقدامات مدیریت منابع انسانی: رویکرد فرا ترکیب

10.22034/jhrs.2024.195962

مهدی یزدان شناس؛ حامد دهقانان؛ سید مجتبی محمود زاده؛ محمود دباغی پور