کلیدواژه‌ها = شایستگی
طراحی مدل شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشی سازمان‌های دانش‌بنیان در بخش دولتی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-24

10.22034/jhrs.2022.143761

هاجر عابدینی؛ فرج اله رهنورد؛ علی اکبر قهرمانی گلوزان


شناسایی و رتبه‌بندی موانع چابک‌سازی سازمان تامین اجتماعی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 23-44

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ فرانک خدایاری؛ لیلا ورمزیا


تدوین نیم‌رخ شایستگی مشاغل استراتژیک به منظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه انسانی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 71-94

علیرضا عبدی؛ محجوبه اکبریان؛ معصومه پورحسینلو


بررسی نقش اعتماد میان فردی در تسهیم دانش سازمانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 109-124

حسن کولیوند؛ محسن زراعتی