نویسنده = حسن محجوب
درآمدی بر تصمیم‌گیری با رویکرد شناختی ـ عصبی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 153-182

حسن محجوب عشرت‌آبادی


تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 85-116

ابوالقاسم نادری؛ کمال خرازی؛ یعقوب انتظاری؛ حسن محجوب