دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، زمستان 1400 
2. واکاوی موانع و راهکارهای تصمیم گیری صحیح در پرتو رهنمودهای قرآنی

10.22034/jhrs.2022.143764

فاطمه مقدم شاد؛ علی اصغر پورعزت؛ محمدرضا مهرگان؛ علیرضا افضلی؛ مهناز حسین زاده