کلیدواژه‌ها = استرس شغلی
بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 23-44

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ الهام فرجی؛ امین همتی


نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی و استرس شغلی بر عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 41-64

احمد علی روح الهی؛ علی رضوی زاده؛ امیر حسن ترک زاده؛ روح الله مرادزاده


بررسی نقش رفتار شهروندی در ارتباط با عدالت سازمانی و استرس شغلی با عملکرد سازمانی در مراکز آموزش عالی.

دوره 5، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 139-162

احمدعلی روح‌الهی؛ عبدالله وثوقی؛ امیرحسن ترک‌زاده


آسیب‌شناسی دلایل استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز.

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 131-150

احمدعلی روح‌الهی؛ احسان احدی‌مطلق