دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، شهریور 1394، صفحه 1-165 (دوره5 شماره 16 تابستان 94) 
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

صفحه 41-60

طلعت‌الشریعه فیروزجائیان.؛ مجتبی فیروزجائیان؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ مجتبی احمدی نوذری