کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای فراموشی سازمانی هدفمند

دوره 11، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 174-195

10.22034/jhrs.2022.144643

صمد بارانی؛ یعقوب رشنوادی؛ حامد خامه چی؛ سلمان جواشی جدید


مطالعه تاثیر تغییر پارادایم‌های فلسفی بر مدیریت دانش

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 189-220

فیروزه رضوی؛ حامد حیدری؛ طاهره رحیمی قاضی کلایه


توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق توانمندسازهای دانش

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 187-200

پروانه گلرد؛ مریم خلعتبری معظم؛ امیر قاعدی


رهبری و مدیریت دانش: بررسی سبک رهبری تحول آفرین

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 29-44

پیمان متقی؛ شعبان مرادی آیدیشه


تبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش با رویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نور.

دوره 6، شماره 3، آبان 1395، صفحه 191-217

سیده معصومه میرجعفری لشکاجانی؛ فرنوش خسرویان؛ پیمان اخوان؛ مرضیه بابائیان پور


نقش سرمایه‌ انسانی در توسعه ظرفیت خلق دانش سازمانی.

دوره 5، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 49-70

مریم خلعتبری معظم؛ حامد امیری؛ ابراهیم اسکندری؛ علی روزبهانی


بررسی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مراحل مدیریت دانش

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 157-171

مهسا دانیالی؛ حسن فدایی